Regulamin  korzystania z serwisu
Aktualizowany ostatnio 8.12.2017r.
Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego
www.creolution.clickfunnels.com, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

Definicje
1. Creolution Ltd – właściciel i administrator Serwisu, firma Creolution Ltd z siedzibą 127 B Camberwell Road, London, United Kingdom, SE5 0HB, o numerze rejestracyjnym 10721455. 
2. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikami w
transakcjach sprzedaży Produktów. Adresy internetowe Serwisu to http://
www.www.creolution.clickfunnels.com oraz https://www.creolution.clickfunnels.com
3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt za
pomocą Serwisu.
4. Autor – firma Creolution Ltd, o numerze rejestracyjnym 10721455 w UK.
5. Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki
będące podstawowym składnikiem Produktu.
6. Materiały Dodatkowe – jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do
Produktu.
7. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych
w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz
Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
8. Produkt Bezpłatny – Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez
Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

Postanowienia ogólne
1. Każdy użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie,
pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
3. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości
i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich
przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie może
dokonać rejestracji, a jeżeli powiadomi o tym administratora Serwisu, administrator ma prawo
odmówić Użytkownikowi świadczenia usług lub usunąć z Serwisu wszelkie jego dane.
4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
Creolution Ltd zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub
likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika
prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
Korzystanie z Serwisu

Składanie i realizacja zamówień
1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Produktów.
2. Produkt udostępniany jest na konto Użytkownika na okres tylu dni, ile było to określone w ofercie. W tym czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy. 
3. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Creolution Ltd należności uiszczanej
dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych
kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych
kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
4. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich lub
funtach angielskich bez VAT.
5. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres
poczty elektronicznej podany przez Użytkownika lub strony podsumowującej dane zamówienie.
6. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go drogą teletransmisji poprzez
łącze internetowe, tak by na swoim koncie Użytkownik miał możliwość obejrzenia nagrania
7.Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów logując się na swoje konto w Serwisie.
8. Faktury wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie
danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik
wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego
podpisu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Zasady korzystania z zakupionych Produktów
1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają
ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
2. Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który
dokonał zakupu w Serwisie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie
ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia
Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym
Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w
Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań
w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.
3. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich
przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach
Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.
4. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub
we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego
rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również
dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z
Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku
wykrycia takich sytuacji, Creolution Ltd może kierować roszczenia z tego tytułu względem
znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie
dotyczy konsumentów.
6. Wyniki i przychody demonstrowane na kursach i szkoleniach przygotowanych przez Creolution Ltd. z siedzibą w UK, www.creolution.clickfunnels.com są aspirującymi oświadczeniami możliwych 
rezultatów co do zarobków i inne. Sukces kursów i szkoleń w serwisie, referencje i inne
przykłady to wyjątkowe rezultaty, które nie są typowe dla przeciętnej osoby i nie są gwarancją,
że ty i inni osiągną te same wyniki. Indywidualne wyniki zawsze będą się różnić, a twoje zależą
od indywidualnych zdolności, etyki pracy, umiejętności i doświadczenia w biznesie, poziomu
motywacji, staranności w stosowaniu kursów, gospodarki, normalnych i nieprzewidzianych
czynnościach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz innych czynników.
7. Kursy w serwisie nie ponoszą odpowiedzialności za twoje działania. Jesteś odpowiedzialny za
własne ruchy i decyzje, a ocena i wykorzystanie naszych produktów i usług powinny być oparte
na własnej należytej staranności. Zgadzasz się, że Kursy w serwisie nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za wyniki korzystania z naszych produktów i usług.
8. Kursy w serwisie nie stanowią również żadnej formy terapii czy leczenia. Nie zastępują ani
terapii ani leczenia.

Reklamacje
1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i
reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy onlajnersi@gmail.com
2. Creolution Ltd rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji,
przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji
wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Creolution Ltd
poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez
Użytkownika w trakcie rejestracji.
3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu, Użytkownik
może w terminie 30 dni wystąpić do Creloution Ltd z reklamacją.
4. Creloution Ltd blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest
przedmiotem reklamacji.
5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Creloution Ltd, Użytkownik zobowiązuje się
niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.
6a. Powyższe postanowienia 1-5 nie dotyczą konsumentów. W przypadku konsumentów
reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie e-mailowej na adres:
onlajnersi@gmail.com w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym
zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie
klienta (imię, nazwisko – tak by Creloution Ltd mogło zidentyfikować osobę składającą
reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą
rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik
otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację. O rozstrzygnięciu zgłoszonej
reklamacji Creloution Ltd poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail
przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
7. Rezygnacja z abonamentu powinna zostać zgłoszona na adres email: onlajnersi@gmail.com z niezbędnymi do zamknięcia danymi. Abonament zostanie zamknięty w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania informacji i Autor nie zwraca Użytkownikowi płatności uiszczonych do dnia zamknięcia abonamentu.

Postanowienia końcowe
Zmiany regulaminu
1. Creloution Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany
wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulamin, o których mowa w ust. 1,
Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy
między Serwisem a Użytkownikiem i będzie prowadziło do usunięcia Konta Użytkownika.
3. Powyższe postanowienia 1-2 nie dotyczą konsumentów. Konsumentów obowiązuje regulamin
w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.
Wyłączenie odpowiedzialności
1. Creloution Ltd nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody
poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do
informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek
okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie
dotyczy konsumentów.
2. Creloution Ltd nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do
Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy
konsumentów.
3. Creloution Ltd – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od
Creloution Ltd i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności –
nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym
awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub
działaniem siły wyższej.
4. Creloution Ltd zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Użytkownika będącego
konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub
częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Creloution Ltd.
Creloution LTD.
Powered By ClickFunnels.com